Vedtægter

1.

Institutionens navn er: Jyderup Møde- og Fritidscenter.

2.

Institutionens formål er at opføre og administrere et fritids- og mødecenter ved Jyderup kommuneskole, som foruden at opfylde denne skoles behov for lokaler til undervisning af skolens elever i indendørs idræt og gymnastik også tilgodeser behovet for den almindelige møde- og fritidsaktivitet i Jyderup området.

3.

De i stiftelsesoverenskomsten anførte foreninger er medlemmer af en selvejende institution. Flere foreninger kan optages. Begæring herom skal - vedlagt et eksemplar af foreningens love - indsendes til institutionen, hvis bestyrelse træffer afgørelse om optagelse.

4.

I forhold til tredjemand hæfter institutionen alene med sin formue. I det indbyrdes forhold hæfter medlemmerne alene med indskudsbeløb.

5.

Der må ikke i institutionens bestyrelse sidde personer, der af Danmarks Idrætsforbunds amatør- og ordens udvalg er udelukket fra at beklæde bestyrelseserhverv indenfor Danmarks Idrætsforbunds område.

6.

Institutionens ledelse er:

 1. Repræsentantskabet.
 2. Bestyrelsen.

7.

Repræsentantskabet, der er institutionens øverste myndighed, afholder ordinært møde en gang årligt i Februar måned. Indvarsling skal ske til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indvarsling foretages ved formandens foranstaltning og skal indeholde dagsorden for mødet.

 1. Valg af dirigent.
 2. Registrering af de fremmødte.
 3. Formandens beretning.
 4. Det reviderede regnskab forelægges
 5. Indkomne forslag
 6. På lige årstal valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
 7. På ulige årstal valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
 8. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode.
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være institutionen i hænde skriftligt senest 8 dage før mødet. Hver af de tilsluttede foreninger har ret til at møde med 7 repræsentanter, dog har JSG&I ret til at møde med 1 repræsentant for foreningen samt 1 repræsentant for hver selvstændig afdeling under JSG&I.

8.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes, såfremt bestyrelsen eller mindst en tredjedel af de tilsluttede foreninger forlanger dette, skriftligt med angivelse af dagsordenforslag. Afstemninger foretages skriftligt, såfremt der fremsættes ønske derom.

9.

Formanden for repræsentantskabet er tillige formand for bestyrelsen. Bestyrelsen, der vælger næstformand, sekretær og kasserer, afholder møde mindst 2 gange årligt, eller i øvrigt når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Bestyrelsen består af:
1 medlem udpeget af JSG&I. Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer valgt på repræsentantskabet.
Derudover vælges 2 suppleanter.
Foreningerne udpeger deres repræsentanter til bestyrelsen samt 1 suppleant og underretter institutionen derom inden udgangen af marts måned.
Fratræder formanden i funktionsperioden vælger bestyrelsen ny formand gældende indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. Hvis den fratrådte formands funktionsperiode ikke er udløbet ved det ordinære repræsentantskabsmøde, vælges der - uanset bestemmelsen i pgf. 7 skt. 6 - ny formand gældende for 1 år.
Såfremt suppleanten indtræder, fungerer denne for resten af det udtrædende medlems funktionsperiode.

10.

Bestyrelsen varetager institutionens daglige ledelse og forpligter institutionen i alle forhold. Bestyrelsen tegnes af 2 medlemmer i forening. Køb og salg, samt pantsætning af fast ejendom skal dog godkendes af bestyrelsen og indføres i dennes protokol. Skøder, pantebreve, gældsbreve eller andre forpligtende dokumenter skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

11.

Over alle møder i repræsentantskabet og i bestyrelsen føres en forhandlingsprotokol. Referat af repræsentantskabets møder underskrives af dirigenten og tilsendes inden 14 dage de tilsluttede foreninger, medens referat af bestyrelsesmøder underskrives af de fremmødte. Institutionens repræsentanter er berettiget til at fordre udskrift af forhandlingsprotokollen.

12.

Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Kassereren fører regnskab over institutionens indtægter og udgifter og udfærdiger status pr. 31. December. Eventuelt overskud, efter at alle afskrivninger er foretaget, tilfalder ubeskåret institutionen, idet medlemmernes indskud hverken skal forrentes eller tilbagebetales, bortset fra tilfælde af institutionens opløsning. Medlemmernes indskud skal fremgå af status. Regnskabet revideres af, den af bestyrelsen valgte autoriseret revision, forinden det forelægges for repræsentantskabet. Mangfoldiggjorte eksemplarer udsendes til repræsentantskabets medlemmer.

13.

Alle beslutninger i repræsentantskabet og i bestyrelsen sker ved almindelig stemmeflerhed. I bestyrelsen er formandens stemme dog afgørende ved stemmelighed. Til vedtagelse om lov ændringer kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer.

14.

Til vedtagelse af institutionens opløsning kræves mindst ¾ af de valgte repræsentanters stemmer på 2 møder, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Indkaldelse til det sidste repræsentantskabsmøde kan lovligt udsendes samtidig med indkaldelse til det første møde. Såfremt opløsningen med fornøden majoritet ikke er vedtaget på begge møder, indkaldes, dersom ¾ af de på andet møde mødte repræsentanter forlanger det, til nyt ekstraordinært møde med mindst 14 dages varsel til medlemmerne, og opløsningen kan da vedtages på dette møde med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Likvidationen sker under ledelse af én eller flere af repræsentantskabets valgte likvidatorer. Ved likvidationens afslutning aflægges regnskab over likvidationens forløb på et repræsentantskabsmøde. Et eventuelt overskud, efter at alle omkostninger ved likvidationen, institutionens gæld og medlemmernes indskud er betalt, tilfalder Holbæk kommune og båndlæges til investeringsopgaver indenfor idræts- og foreningsarbejde.

15.

Den selvejende institution er i øvrigt forpligtet over for stiftelsesoverenskomsten.


Således vedtaget, Jyderup den 4. september 1973

Således ændret, Jyderup den 26. maj 1977

Således ændret, Jyderup den 22. februar 1983

Såedes ændret, Jyderup den 29. februar 1996

Således ændret, Jyderup den 25. februar 1999

Således ændret, Jyderup den 26. februar 2009

Således ændret; Jyderup den 24. februar 2011

Således ændret, Jyderup den 15. februar 2015

Således ændret, Jyderup den 23. februar 2023